เช็คมติครม. 15 ก.พ.65 แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

เช็คมติครม. 15 ก.พ.65 แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

เช็คได้ที่นี่ มติที่ประชุมครม. 15 ก.พ. 65 การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง มีกระทรวงหน่วยงานไหนบ้าง?

วันที่ 15 ก.พ. 65 นางสางไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละกระทรวง/หน่วยงาน ดังนี้ 

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  

นายกฤตเตโช สิริภัสสร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุกรรม) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564  

นายประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564  

นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการระดับสูง) กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านกำลังคนสาธารณสุข) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564  

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

กระทรวงการต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้  

เห็นชอบต่อการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

ให้ กต. มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน AICHR สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 ให้เลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ 

   
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ดังนี้ 

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์  ประธานกรรมการ 

นายขภัช นิมมานเหมินท์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดังนี้  

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา  

นางดวงขวัญ จารุดุล  

นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง  

นายสมชาย วัฒนะวีระชัย  

นายบัณฑิต จุลาสัย  

 

สำนักงาน ก.พ.ร.  

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จำนวน 8 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ดังนี้  

นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ด้านการบัญชี) 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (ด้านการตรวจสอบและประเมินผล)  

ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ด้านกฎหมาย)  

นายมนัส แจ่มเวหา (ด้านการเงิน)  

รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ (ด้านเศรษฐศาสตร์) 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (ด้านการบริหารและการจัดการ การวางแผน)  

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป