บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 สรุปมาให้ ใครมีสิทธิบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 สรุปมาให้ ใครมีสิทธิบ้าง

1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์สรุปมาให้แล้ว ใครมีสิทธิบ้าง เช็คเลย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 ครอบคลุมประชาชนประมาณ 20 ล้านคน ไปดูกันว่าในปีนี้ใครมีสิทธิบ้าง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ครม.เคาะไฟเขียวเกณฑ์"บัตรคนจน" ปี65 รวม 20 ล้านคน เปิดเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์

 

เกณฑ์ เงื่อนไข "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565

 

สำหรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ผู้ที่มีสิทธิได้รับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" นั้น ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นพระภิกษุ ผู้ต้องขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ รวมไปถึงพนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ

 

เงื่อนไขรายได้

 

 • ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 
 • รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 
 • ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท , วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 

 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)
   

 

 

กรณีไม่มีครอบครัว สามารถเช็คเงื่อนไขเข้าร่วมได้ ดังนี้ 

 

 1. มีห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 2. ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่)
 3. กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 4. กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
 5. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางวา ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

 

กรณีมีครอบครัว สามารถเช็คเงื่อนไขเข้าร่วมได้ ดังนี้

 

 1. หากมีห้องชุดต้องเป็นเจ้าของแยกจากกันไม่เกิน 35 ตารางเมตรต่อคน
 2. เป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตารางเมตร ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่)
 3. กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 ไร่
 4. ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
 5. เป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตารางวาต่อคนกรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตารางวา ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

 

การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 สามารถเข้าร่วมได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย

 

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด หรือ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด