ขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ใหม่ เช็ครายละเอียด ถึงวันไหน

ขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ใหม่ เช็ครายละเอียด ถึงวันไหน

ขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ใหม่ เช็คเลยรายละเอียดถึงวันไหน หลัง กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรณีที่มีการแชร์ข่าวในประเด็นเรื่อง มหาดไทย ขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ใหม่ ถึง 30 มิ.ย. 65 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคกระจายไปทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศยังมีจำนวนมากในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จากภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการปกครอง สามารถดูที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร 02 226 2810

 

ขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ใหม่ เช็ครายละเอียด ถึงวันไหน