เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป”

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป”

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป” จ.นราธิวาส

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี ปูลา รายอ กาแลตาแป ซึ่งตั้งอยู่ ณ เกาะกลางน้ำชุมชนกาแลตาแป (ปูลากาเม็งหรือเกาะแพะ) ตรอกปริวัตร ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป”

เกาะกลางน้ำชุมชนกาแลตาแป (ปูลากาเม็งหรือเกาะแพะ) ลักษณะพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 400 เมตร และกว้างประมาณ 50 เมตร มีเนื้อที่ 13 ไร่ 73 ตารางวา ริมแม่น้ำบางนรา เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2563 โดย โครงการกำลังใจฯ ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ ส่วนราชการในพื้นที่ และชุมชนกาแลตาแป ในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่พ้นโทษคืนสู่ภูมิลำเนา อย่างมีความพร้อม ด้าน จิตใจ การศึกษา ทักษะอาชีพ ตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น

บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) เป็นรูปแบบผสมของการช่วยเหลือสงเคราะห์และการแก้ไขฟื้นฟูที่จัดไว้สำหรับผู้กระทำผิดเพื่อการฝึกอาชีพ การศึกษาต่อเนื่องด้วยทักษะของผู้กระทำผิดได้ถดถอยลงจากการถูกจองจำในเรือนจำ รวมทั้งเป็นทีพักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ที่พ้นโทษแล้วยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในครอบครัวได้เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมอาจเอื้ออำนวยต่อการกระทำผิดซ้ำ หรือบางกรณีไม่มีครอบครัวที่จะรองรับ โดยแนวคิดนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคม

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป”

สำหรับการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแปได้นำแนวทางข้างต้นมาปรับใช้โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิด เช่น นายมูฮามัดดือราฟี สะมะแอ ผู้จัดการบ้านบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป และดาบตำรวจ มโณ วารีวะนิช ประธานคณะกรรมการบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป 

โดยปัจจุบันมีการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกได้แก่ การทำข้าวเกรียบ การปลูกผักสลัด การทำสวนสมุนไพร การปลูกหญ้าแฝก การทำปุ๋ยหมัก การทำดินปลูก การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่สามสายพันธ์ การปลูกแหนแดง การเพาะชำเห็ด และการทำกระชังปลากระพง เป็นต้น 

นอกจากการฝึกอาชีพและศึกษาต่อของสมาชิกแล้ว สมาชิกและเจ้าหน้าที่ในบ้านยังได้ร่วมกับสังคมภายนอกทำงานสาธาณะประโยชน์ในหลายๆ ประการ เช่น ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ชุมชน การช่วยกลุ่มแม่บ้านข้าวเกรียบในการทำข้าวเกรียบ เป็นต้น

ตั้งแต่เปิดดำเนินการมีสมาชิกเข้าพักมาแล้ว 32 ราย และปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในบ้านจำนวน 8 ราย และสมาชิกที่ออกจากบ้านไปแล้วได้มีอาชีพหลายๆ ด้านเช่นอาชีพรับจ้าง (งานก่อสร้าง)  ค้าขายผลไม้สด รับราชการทหารฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป และช่างเชื่อม เป็นต้น 

ที่มาภาพและข้อความ : เพจเรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha  โครงการกำลังใจ