Walk in "ไฟเซอร์เข็ม 3" ฟรี เด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี เริ่มวันนี้

Walk in "ไฟเซอร์เข็ม 3" ฟรี เด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี เริ่มวันนี้

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" ประกาศแจ้ง "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" ประกาศแจ้ง "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2553) ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

สามารถขอรับบริการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไปทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

เงื่อนไข Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

  • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2553) ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วันและไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน

 

โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

 

หมายเหตุ : กรณีต่างชาติ ต่างด้าว ต้องมีเลขประจำตัว (เลข CID) ที่ได้รับจากสถานที่ฉีด 2 เข็มแรกเพื่อใช้ในการลงทะเบียน

 

Walk in \"ไฟเซอร์เข็ม 3\" ฟรี เด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี เริ่มวันนี้

 

ที่มา : "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ"