ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ใช้แรงงาน สูงสุดคนละ 1 แสนบาท วงเงิน 50 ล้านบาท เช็คเลย

ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ใช้แรงงาน สูงสุดคนละ 1 แสนบาท วงเงิน 50 ล้านบาท เช็คเลย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "กระทรวงแรงงาน" ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ สูงสุดคนละ 1 แสนบาทวงเงิน 50 ล้านบาทเช็คเลย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "กระทรวงแรงงาน" ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กู้ได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาท โดยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่า เป็นข้อมูลจริง

 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องแรงงานทุกคน และถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งต่อความสุขให้ผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้ง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานจัดหาของขวัญปีใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

 

โดย กระทรวงแรงงาน ได้มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าถึงการบริการเงินกู้ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่อพัฒนารายได้แก่ตนเองและครอบครัว โดยประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โครงการนี้มีวงเงินในการดำเนินโครงการ 50 ล้านบาท มีระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้ตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้บริการครบตามวงเงินที่กำหนด

 

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือในรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นคำขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการนี้ เพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือน พร้อมกันนี้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กู้ได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาท

 

 

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นคำขอกู้เงินต่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งคณะ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงิน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องให้บริการเงินกู้กับสมาชิกโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้สามัญที่เรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.25 ต่อปี และในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานพิจารณาเป็นกรณีไป ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้ถือเป็นที่สุด

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ กองสวัสดิการแรงงาน กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทร 02-660-2180 และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เวบไซต์ www.labour.go.th หรือโทร 1546 หรือ 1506 กด 3

 

ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ใช้แรงงาน สูงสุดคนละ 1 แสนบาท วงเงิน 50 ล้านบาท เช็คเลย

 

ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ใช้แรงงาน สูงสุดคนละ 1 แสนบาท วงเงิน 50 ล้านบาท เช็คเลย

 

CR : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์