กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

เพจ มูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ข้อความเมื่อวันที่ 29ธ.ค.64 ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 

ในการนี้ได้ทอดพระเนตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก โดยความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริษัท แทงโก้ เลเธอร์ จำกัด บริษัท แพรคติก้า จำกัด และสตูดิโอ โอดีเอ ที่ร่วมกันออกแบบและพัฒนาเสื่อกกแก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ จนสามารถพัฒนาลวดลายที่ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่น สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน จากนั้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) น้อมเกล้าถวายฯ พระบรมรูปหล่อหินอ่อน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

ส่วนการประชุมสามารถสรุปสาระที่สำคัญดังนี้ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ปี 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 360 โรงพยาบาล (ตั้งแต่ปี 2563 - 2564) โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้พระราชทาน อาทิ ห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ พระราชทานแก่ 23 โรงพยาบาล และพัฒนาห้องผู้ป่วยธรรมดาเป็นห้อง semi icu พระราชทานแก่ 10 โรงพยาบาล จำนวน 140 ห้อง พระราชทานเครื่อง oxygen high flow 663 เครื่อง แก่ 109 โรงพยาบาล พระราชทานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR จำนวน 100 เครื่อง ฯลฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

ทั้งนี้ในปี 2564 มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 12 แปลง จากผู้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 11 ราย คิดเป็นที่ดินรวมทั้งสิ้น 64 ไร่ รวมกรรมสิทธิ์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศทั้งสิ้น 58 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ ได้นำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบคลุมด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการและใช้งบประมาณของมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 78 โครงการ แบ่งเป็นโครงการภาคกลางและภาคตะวันออก 36 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 โครงการ ภาคเหนือ 22 โครงการ และภาคใต้ 7 โครงการ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564