กรมทางหลวงชนบท รองรับการเดินทางช่วงเทศกาล "ปีใหม่ 2565"

กรมทางหลวงชนบท รองรับการเดินทางช่วงเทศกาล "ปีใหม่ 2565"

กรมทางหลวงชนบท เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ลดความเสี่ยงการเดินทางช่วงเทศกาล "ปีใหม่ 2565" 3 ช่วง "เตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์-ควบคุมเข้มข้น-หลังเทศกาล"

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทช. คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว จึงดำเนินการจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 มกราคม 2565

ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2564)

 • ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน
 • ตรวจสอบปรับปรุงป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงไฟสัญญาณจราจร ในเส้นทางลัดทางเลี่ยง และเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • วางแผนการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพานให้สอดคล้องกับ ช่วงเทศกาล พร้อมเร่งเตรียมความพร้อมคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 • ตรวจสอบเตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
 • ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของ ทช. ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565)

 • คืนพื้นผิวจราจรพร้อมหยุดการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน
 • จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1164 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
 • จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 • จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยง ทางลาดชัน และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมจัดเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565)

 • รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข และป้องกัน
 • สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง และแก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
 • เร่งดำเนินการปรับปรุง และแก้ไข (ระยะสั้น) จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของ ทช. หรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน ทช. โทร. 1146 หรือ เว็บไซต์ www.drr.go.th