ทางการ! แพร่คำสั่งให้ “จรุงวิทย์” พ้นเลขาฯ กกต.หลังสะพัดลาออกไปนั่ง ส.ว.

ทางการ! แพร่คำสั่งให้ “จรุงวิทย์” พ้นเลขาฯ กกต.หลังสะพัดลาออกไปนั่ง ส.ว.

เป็นทางการ! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง “กกต.” ให้ “พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา” พ้นตำแหน่ง “เลขาธิการ กกต.” ด้วยการลาออก หลังสะพัดเตรียมแต่งตัวไปนั่งเก้าอี้ ส.ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ 377/2564 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก 

โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณามีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ข้อ 14 และข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จึงให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยเหตุลาออก โดยให้ได้รับบำเหน็จตอบแทนตำมข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ. 2564

ทางการ! แพร่คำสั่งให้ “จรุงวิทย์” พ้นเลขาฯ กกต.หลังสะพัดลาออกไปนั่ง ส.ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยื่นหนังสือลาออกแก่คณะกรรมการ กกต. เพื่อเตรียมตัวไปเป็น ส.ว. เนื่องจาก พล.อ.อ.มนัส รูปขจร และนายอนุมัติ อาหมัด ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้บุคคลในบัญชีรายชื่อสำรอง ส.ว. ได้เลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 8 ของบัญชีรายชื่อสำรอง ส.ว.

สำหรับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2561 จนกระทั่งคำสั่งลาออกมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 รวมระยะเวลาราว 3 ปีเศษ เป็นการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 5 ปี ตามสัญญาจ้างที่ พ.ร.ป.กกต.กำหนด