เปิดแฟ้ม ครม.21 ธ.ค.นายกฯตรวจการบ้านของขวัญปีใหม่ - ถกรับมือโอมิครอน

เปิดแฟ้ม ครม.21 ธ.ค.นายกฯตรวจการบ้านของขวัญปีใหม่ - ถกรับมือโอมิครอน

จับตาการประชุมครม.วันนี้ นายกฯนำครม.หารือมาตรการรับมือโอมิครอน หลังผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศ กระทรวงขนของขวัญปีใหม่ รายงาน- ขออนุมัติ จับตาแพคเกจรถอีวีกระตุ้นการซื้อรถอีวีปีหน้า

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมจะหารือกับ ครม.เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนล่าสุดหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศแล้ว 1 ราย โดย ครม.จะหารือกันถึงการรับมือ การปรับมาตรการเข้า-ออก ประเทศ ก่อนจะมีการปรับมาตรการต่างๆในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ ครม.จะพิจารณาข้อเสนอและมาตรการของขวัญปีใหม่ จากกระทรวงต่างๆ โดยกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 

กระทรวงคมนาคมเสนอการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตรา
ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565)

คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เสนอแพคเกจจูงใจการตลาดและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศ

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงการคลังเสนอการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สศช.เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding : MOU)ด้านความร่วมมือความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับเทศบาลนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (Osaka City)
Government)

กระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔.๙
กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๘
ในการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยในอัตรา 15 เท่าของเงินสงเคราะห์รายเดือน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท 

กระทรวงคมนาคมเสนอรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ..... อกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563