ครม.อนุมัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถกอล์ฟ Buggy และ ATV

ครม.อนุมัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถกอล์ฟ Buggy และ ATV

ครม.เห็นชอบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า​

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เห็นชอบตามที่กรมสรรพสามิตได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสินค้ารถยนต์ ประเภทรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และได้เสนอปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบันรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV จะต้องเสียภาษีในอัตราของรถยนต์นั่ง ซึ่งมีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 40 และรถยนต์สามล้อซึ่งมีท้ายเป็นกระบะที่ใช้เพื่อการขนส่งในพื้นที่ส่วนบุคคล รวมถึง​ รถสามล้อหรือสี่ล้อท้ายกระบะที่นำมาใช้ในพื้นที่การเกษตร อาทิ รถอีแต๋น รถอีแต๊ก ซึ่งถือเป็นรถยนต์กระบะตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสียภาษีสรรพสามิตอัตราตามมูลค่าร้อยละ 17 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพสามิตได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณากำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรม ลดปัญหาในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยกำหนดประเภทของรถยนต์ดังกล่าว ได้แก่ รถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ อีกทั้งได้เสนอปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ของประชาชน และเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดกรมสรรพสามิตจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่.. พ.ศ. .... ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์