รพ.มหาราชนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "วันเอดส์โลก" ปี 2564 บริการตรวจเลือดฟรี

รพ.มหาราชนครราชสีมา จัดนิทรรศการรณรงค์ "วันเอดส์โลก" ปี 2564 บริการตรวจเลือดฟรี ชี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 5 แสนราย นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมาก

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อม แพทย์หญิงวิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี แพทย์เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ และนางสาวบุญช่วย นาสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในฐานะหัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์ สสจ.นครราชสีมา ร่วมจัดงานนิทรรศการรณรงค์ “วันเอดส์โลก” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ในงานจัดแสดงวีดีทัศน์ การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ เรื่องความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการตั้งครรภ์ (ถุงยางอนามัย) และ ทักษะชีวิต ชีวิตปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสนครราชสีมา M-Plus คอยให้บริการตรวจเลือดฟรี
 

แพทย์หญิงวิลาวัณย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแนวโน้มการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มสูงขึ้นโดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการรายงานพบว่า การติดเชื้อเอชไอวีของทั้งโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 37,700,000 ราย ของประเทศไทย 503,000 ราย และของจังหวัดนครราชสีมา 14,880 ราย ทำให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวี จะส่งผลกระทบทั้งต่อ ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวและระดับประเทศ ต้องมีการณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน การดูแลรักษา ตลอดจนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคมและการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 

ด้าน นายแพทย์ประวีณ เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ให้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามแนวทางของทางกรมควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย 95 95 95 ในทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ในทุกช่วงอายุ และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญภาวะที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

เน้น 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1. สร้างความตระหนักรู้ โดยการตรวจเลือดการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 2.ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานนะของผลเลือดและเข้าสู่ระบบการรักษา 3.เข้าสู้ระบบการรักษาและสามารถทานยาต้านไวรัสและกดปริมาณไวรัสได้