ครม. อนุมัติ "วีซ่ารักษาพยาบาล" 1 ปี ดึงเศรษฐีต่างชาติ

ครม. อนุมัติ "วีซ่ารักษาพยาบาล" 1 ปี ดึงเศรษฐีต่างชาติ

ครม. อนุมัติหลักการการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Treatment Visa) หรือ "วีซ่ารักษาพยาบาล" ระยะเวลา 1 ปี มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 3 คน เน้นดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ และมีกำลังใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ตามนโยบาย Medical Hub ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.มีมติอนุมัติในหลักการการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล หรือ "วีซ่ารักษาพยาบาล" ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ซึ่งการตรวจลงตราฯ จะมีอายุ 1 ปี  มีผู้ติดตามไม่เกิน 3 ราย 

เมื่อครบกำหนด 1 ปีแล้ว ไม่สามารถขยายอายุต่อได้ ระยะเวลาพำนักในประเทศไทย ครั้งละไม่เกิน 90 วัน หากมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องผู้ป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และสถาบันทางการแพทย์ภาครัฐเท่านั้น พร้อมรายงานตัวต่อพนักเจ้างานเจ้าหน้าที่ทุก 90 วัน

ทั้งนี้ กำหนดประเภทการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาลประเภทใหม่ให้สอดรับกับระยะเวลาและกระบวนการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลต่อเนื่อง และผู้ติดตามผู้ป่วย
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

กลุ่มโรคที่อนุญาตให้เข้ามารับการขอรับการตรวจลงตราฯ "วีซ่ารักษาพยาบาล" เป็นกลุ่มโรค/หัตถการที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ที่มีระยะเวลาการรักษาต่อเนื่องที่ต้องใช้เวลามากกว่า 90 วัน อาทิ

  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ
  • โรคระบบหัวใจหลอดเลือด
  • โรคมะเร็ง
  • ทันตกรรม
  • ศัลยกรรมความงาม เป็นต้น

โดยผู้ป่วยและผู้ติดตาม จะต้องมีหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายภายในประเทษเป็นเงินสดไม่น้อยกว่ารายละ 800,000 บาท (Bank Statement) และมีการนัดหมายกับสถานพยาบาลล่วงหน้า 30 วัน รวมถึงแสดงหลักฐานประกันภัยกรณีอุบัติเหตุและการช่วยเหลือฉุกเฉินรวมความคุ้มครองโรคโควิด-19 ในประเทศไทย วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000,000 บาท

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการตรวจลงตราเพื่อรักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกำหนดให้มีการตรวจลงตราประเภทรักษาพยาบาล Medical Treatment Visa รหัส Non-MT เป็นระยะเวลา 1 ปี เข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry) เป็นการเฉพาะ

เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศให้แก่ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพและมีกำลังใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานาน

รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนรองรับนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 2560 – 2569 อีกด้วย