“CHIVID” แอพฯ ติดตามอาการและรักษาผู้ป่วย “โควิด-19” จาก “ปตท.”

“CHIVID” แอพฯ ติดตามอาการและรักษาผู้ป่วย “โควิด-19” จาก “ปตท.”

ทำความรู้จักแอพพลิเคชั่น “CHIVID” ตัวช่วยติดตามดูแลอาการและรักษาผู้ป่วย "โควิด-19" กลุ่มที่แยกกักตัวที่บ้าน กักตัวในชุมชน และโรงพยาบาลสนาม ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 "ปตท." สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ "CHIVID (Community Isolation-Based Electronic Health Record during COVID-19)" ออกมาในรูปแบบของ "แอพพลิเคชั่น CHIVID"

โดย CHIVID เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการเฝ้าระวังและติดตามสังเกตอาการของผู้ป่วยในระยะทางไกล ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่แยก "กักตัวที่บ้าน" (Home Isolation : HI) "กักตัวในชุมชน" (Community Isolation : CI) และ "โรงพยาบาลสนาม" 

ที่มีการออกแบบและปรับปรุงให้มีความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ป่วยเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ และระบบคัดกรองอาการโดยใช้ "AI" หรือ "ปัญญาประดิษฐ์" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลก่อนการวินิจฉัยโดยแพทย์ ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ในช่วงวิกฤติได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน แอพพลิเคชั่น CHIVID ได้ถูกนำไปใช้ติดตามผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน กักตัวในชุมชน และโรงพยาบาลสนาม อาทิ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อต่อยอดการทำงานให้มีประโยชน์ในการใช้งานในระบบการดูแลสุขภาพของประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วย