เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง “พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.” ฉบับ “กกต.” เขียนสอดคล้อง “รธน.” ใหม่ แก้ไข “ระบบเลือกตั้ง” ใช้บัตร 2 ใบ จำนวน ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน รับฟังความคิดเห็นประชาชน ภายใน 9 ธ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 131(1) ของรัฐธรรมนูญ และได้นำร่างกฎหมายดังกล่าว เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. โดยสามารถส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างกฎหมายดังกล่าวได้ 4 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตัวเอง ณ สำนักงานกกต.ยื่นทางไปรษณีย์ ทาง Email : [email protected] หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-143-7662-3 ภายในวันที่ 9 ธ.ค.64

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับของ กกต.ดังกล่าว ได้เพิ่มเติมสาระสำคัญให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 นั่นคือ การแก้ไขระบบการเลือกตั้ง โดยให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จำนวน ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เป็นต้น (อ่านรายละเอียดฉบับเต็มท้ายข่าว)

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสำเนาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ...ฉบับที่ เพื่อให้ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนด ภายหลังรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะใช้เวลาราว 15 วัน ก่อนที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดจะส่งกลับมายังสำนักงานกกต.กลาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น นำเสนอต่อที่ประชุมกกต.และปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สำนักงานกฤษฎีกา และรัฐสภาต่อไป

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.

เปิดร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ กกต. รับฟังความเห็น ปชช.ถึง 9 ธ.ค.