กรมทางหลวง อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง ยังไม่สามารถผ่านได้ 7 สายทาง

กรมทางหลวง อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง ยังไม่สามารถผ่านได้ 7 สายทาง

กรมทางหลวง อัพเดท! รายงานถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด รวม 23 สายทาง สัญจรผ่านได้ 16 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 23 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 16 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 6 สายทาง (6 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 - 3+600)

2. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 - 3+400)

3. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+150 - 4+000)

4. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ - หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+050 - 3+500)

5. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม. ที่ 0+900) - บ้านดอนทอง อำเภอลาดบัวหลวง และเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+575 - 6+550)

6. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม. ที่ 55+900) - บ้านบางตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+200 - 8+530)

7. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม้าย - บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 - 0+800)

กรมทางหลวง อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง ยังไม่สามารถผ่านได้ 7 สายทาง

กรมทางหลวง อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง ยังไม่สามารถผ่านได้ 7 สายทาง

ทั้งนี้ ทช. ได้เร่งเข้าดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่อให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมพร้อมเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางอย่างเร่งด่วน ให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติอย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146