โฆษก กต.แจงสารพัดคำถาม ลงทะเบียน Thailand Pass ไม่ได้คิวอาร์โค้ด

โฆษก กต.แจงสารพัดคำถาม ลงทะเบียน Thailand Pass ไม่ได้คิวอาร์โค้ด

โฆษก กต. ชี้แจงทุกข้อขัดข้องทางเทคนิคและการปรับปรุงระบบ Thailand Pass หลังจากเกิดข้อสงสัยจำนวนมาก ลงทะเบียนแล้ว กลับไม่ได้คิวอาร์โค้ด

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงปัญหาที่ผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code ว่าอาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้อัพโหลดเอกสารการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารที่โหลดจากกระดาษที่ไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารด้วยตาเปล่า เพราะไม่สามารถตรวจด้วยระบบการอนุมัติอัตโนมัติได้

2. การกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่าง ๆ  ไม่ตรงตามรายการที่กำหนด รวมทั้งเอกสารการเข้าพักที่โรงแรมซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCR 

3. มีการลงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ทำให้เกิดความสับสนในการพิจารณาอนุมัติ บางกรณีลงข้อมูลซ้ำแต่ระบุเงื่อนไขการเข้าพื้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วันที่หนึ่ง ระบุว่าจะเข้าด้วยวิธี EQ (ยกเว้นการกักตัว) แต่ลงทะเบียนวันที่ ๒ เลือกแบบแซนด์บอกซ์เป็นต้น

4. ผู้ลงทะเบียนกรอกอีเมล์ผิด หรือหน่วยความจำอีเมล์เต็ม ทำให้ไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับหรือส่ง QR Code  ทั้งนี้ ตรวจพบว่าอีเมล์ hotmail ไม่รับอีเมล์ตอบกลับ ซึ่งกำลังประสานงานกับ บ. Microsoft เพื่อแก้ปัญหา  ระหว่างนี้แนะนำให้ใช้อีเมล์อื่นในการลงทะเบียน

5. ผู้เดินทางควรเผื่อเวลาให้ตรวจสอบใบรับรองวัคซีนล่วงหน้า โดยแม้ว่า ประกาศจะกำหนดว่าใช้เวลาพิจารณาเอกสาร 7 วัน แต่โดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถตรวจใบรับรองวัคซีนได้ใน 3 วัน สำหรับผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในเมืองที่อาศัยอยู่
 
6. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมควบคุมโรค ประสานงานตลอดเวลาเพื่อรับข้อขัดข้องเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น  อาทิ 
- พัฒนาให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ pdf file ด้วย 
-  ทำ drop down list ให้เลือกโรงแรมที่ผูกกับโรงพยาบาล   เพิ่ม function ให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ  
- รวมทั้งกำลังเร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่าน digital vaccine certificate แบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้นจากที่มีอยู่ปัจจุบัน 30 ประเทศ เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ call center กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศหมายเลข 02 572 8442 ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มคู่สายเป็น 30 สายแล้ว