อัพเดท ยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท 3 เดือน เช็ควิธีรับสิทธิ์

อัพเดท ยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท 3 เดือน เช็ควิธีรับสิทธิ์

อัพเดทตัวเลข ยอดลงทะเบียนรับสิทธิ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท นาน 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

(5 พ.ย.2564) อัพเดทตัวเลข ยอดลงทะเบียน เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท นาน 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่ 20 ต.ค.- 20 พ.ย.2564

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท นาน 3 เดือน เช็คอัพเดทที่นี่ รีบลงทะเบียนก่อนหมดสิทธิ์

 

โดยผลการลงทะเบียนรับสิทธิ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท นาน 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 05 พ.ย.2564) พบว่ามี ผู้ประกอบการ ลงไปแล้ว 82,346 และมีลูกจ้างสัญชาติไทย 1,439,746 คน 

 

อัพเดท ยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท 3 เดือน เช็ควิธีรับสิทธิ์

 

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 

  • เป็นนายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบ ประกันสังคมและมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน
  • ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่ 20 ต.ค.- 20 พ.ย.2564 

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน 

 

  • รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active ณ วันที่ 16 พ.ย.2564
  • รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท / คน / เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (ในเดือน พ.ย.2564 - ม.ค.2565) 
  • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน (ณ วันที่ 16 พ.ย.2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ 
  • นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5
  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 

1.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 

2.กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ  เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

 

อัพเดท ยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท 3 เดือน เช็ควิธีรับสิทธิ์

 

ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน , กรมการจัดหางาน