“ในหลวง ราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทัศนฯ 

“ในหลวง ราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทัศนฯ 

ในหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาฯ  และเจ้าคุณพระสินีนาฏ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

วันนี้ (31ต.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากวัดโสมนัสวิหาร ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

 

“ในหลวง ราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทัศนฯ 

เวลา 16.49 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดสุทัศนเทพวรารามหน้าพระวิหารหลวง เสด็จเข้าพระวิหารหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงถือสายสูตรยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธศรีศากยมุนี พระประธานพระวิหารหลวง 

 

“ในหลวง ราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทัศนฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศรีศากยมุนีและภาพพระสุนทรีวาณี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 8 ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศรีศากยมุนี และภาพพระสุนทรีวาณี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 8 ทรงกราบ

 

“ในหลวง ราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทัศนฯ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธศรีศากยมุนีและภาพพระสุนทรีวาณี ทรงกราบ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธศรีศากยมุนีและภาพพระสุนทรีวาณี กราบ เสด็จออกจากพระวิหารหลวง ไปยังพระอุโบสถ

“ในหลวง ราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทัศนฯ 

เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้

เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชฏฐ พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และมอบของที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ 

เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ อาทิ 

พระศรีศากยมุนี อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยเป็นพระประธานในวิหารหลวง 

พระพุทธตรีโลกเชฏฐ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย วัสดุโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ 

พระพุทธเสรฏฐมุนี เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อจากกลักฝิ่น เนื่องจากในยุคนั้น มีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก บั่นทอนความมั่นคงของชาติ จึงมีพระราชโองการให้มีการปราบฝิ่นโดยนำมาเผารวมกันที่สนามชัย หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท แล้วนำกลักฝิ่นเหล่านั้นมาหล่อเป็นพระพุทธรูปที่โรงหล่อในพระบรมมหาราชวังแล้วเชิญมาที่วัดสุทัศนเทพวรารามนับแต่นั้นมา 

พระสุนทรวาณี เป็นเทพธิดาบนดอกบัว เป็นบุคลาธิษฐานซึ่งสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม คิดแบบขึ้นจากคาถาสรรเสริญพระธรรมรัตนะ ปรากฏในบานแพนกของคัมภีร์สุโพธาลังการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือพระสุนทรีวาณี พระราชทานพระราชกุศลธรรมทานแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2562 

นอกจากนี้ วัดสุทัศนเทพวราราม ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี และรัฐพิธี อาทิ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีกรรมที่สำคัญ คือพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกำหนดให้ประกอบพิธีพลีกรรม เกี่ยวกับตักน้ำอภิเษกโดยนำน้ำจากทุกแห่งเข้าสู่พิธีอภิเษกรวมกันที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แล้วอัญเชิญน้ำอภิเษกแล้วนั้นไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อประกอบพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง