28 ต.ค. “เพื่อไทย” ตั้งกก.เลือกผู้สมัคร ส.ส.-กก.บริหารเพิ่มจากตำแหน่งว่าง

28 ต.ค. “เพื่อไทย” ตั้งกก.เลือกผู้สมัคร ส.ส.-กก.บริหารเพิ่มจากตำแหน่งว่าง

“พรรคเพื่อไทย” เคาะ กก.คัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. 28 ต.ค.นี้ ตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มจากตำแหน่งว่าง จัดเสวนาพรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 ต.ค. 2564 พรรคเพื่อไทย กำหนดการโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ. ขอนแก่น โดยเวลา 08.00 – 09.00 น. ตรวจ ATK เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียo เวลา 09.30 – 10.00 น. หัวหน้าพรรคกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.15 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” โดยหัวหน้าพรรค/เลขาธิการพรรค/ที่ปรึกษา/ส.ส. เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 

อ่านข่าว : หัวเราะทีหลังดังกว่า! "เพื่อไทย" ไม่รีบโปรโมท "แคนดิเดต" นายกฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง 3.2  การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดใหม่) 3.3  ร่าง ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 3.4  พิจารณางบการเงิน ปี 2563 และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 3.5  พิจารณารายงานการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรค ในรอบปี 2563