เปิดแฟ้ม ครม.25 ต.ค.จับตาเคาะงบฯแสนล้านประกันรายได้เกษตร ข้าว-ข้าวโพด-มัน

เปิดแฟ้ม ครม.25 ต.ค.จับตาเคาะงบฯแสนล้านประกันรายได้เกษตร ข้าว-ข้าวโพด-มัน

จับตาการประชุม ครม. วันนี้เตรียมเคาะงบฯแสนล้านประกันรายได้เกษตร ข้าว-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง พร้อมพิจารณาการเข้าร่วมการประชุมลดคาร์บอนภาคขนส่ง อีอีซีเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดท้าหลักสูตร อาชีวศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมแบบเต็มคณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (25ต.ค.) ซึ่งการประชุมได้เลื่อนมาเป็นวันจันทร์เนื่องจากในวันอังคารที่ 26 ต.ค.นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในหลายการประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ ครม.จะร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญได้แก่ การประกันรายได้เกษตรกรในหลายชนิดสินค้าตามที่คณะกรรมการพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดของรัฐบาลได้มีการประชุมไปก่อนหน้านี้ เริ่มจาก

1.การการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64/65 4.6 ล้านครัวเรือน วงเงินประมาณ 9 หมื่นล้านบาท รวมทั้งวงเงินในการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวข้าว โดยรายละเอียดการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้แก่  

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน  จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน 

และ ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

2. ครม.จะพิจารณาข้อเสนอในการประกันรายได้ประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2564/2565  4 มาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พร้อมยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง วงเงิน สนอ  6,811 ล้านบาท

3.ครม.จะพิจารณาการการประกันรานได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2564/65  และมาตรการคู่ขนาน ครอบคลุมเกษตรกร 4.2 แสนครัวเรือน วงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาท

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงดิจิทัลฯเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ... กระทรวงคมนาคมเสนอ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฏข้อบังคับสำหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ ( MARPOL Annex V)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เสนอการประชุมรัฐสภาคีอนุสัญญามินาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ.. กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน (ฉบับที่..) พ.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดท้าหลักสูตร อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพื่อรองรับ โครงการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา