สภาประหลาด "วิลาศ" จี้ เลขาธิกาสภาฯ สอบสีผนังไม้ 215 ห้อง ส.ว. 

สภาประหลาด "วิลาศ" จี้ เลขาธิกาสภาฯ สอบสีผนังไม้ 215 ห้อง ส.ว. 

"วิลาศ" ทำหนังสือถึง เลขาธิกาสภาฯ สอบสีผนังไม้ 215 ห้อง ส.ว. แตกต่างจากห้องอื่น พร้อมเรียกค่าใช้จ่ายควบคุมงานและที่ปรึกษาโครงการ

23 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานถึง กรณี นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.ส.กทม.ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรัฐสภา เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 และได้ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบสีผนังไม้ห้องทำงาน ส.ว.215 ห้อง และเรียกค่าใช้จ่ายควบคุมงานและที่ปรึกษาโครงการ 

โดยในหนังสือระบุว่า  นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ตามสัญญาสภาจะต้องเริ่มปรับผู้รับจ้างแต่เนื่องจากหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลงวันที่ 10 กันยายน 2560 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 กรณีรถหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาก่อสร้างซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตามในสัญญาข้อ 20 เรื่องค่าปรับและค่าเสียหายนอกจากผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับผู้รับจ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานและบริษัทที่ปรึกษาด้วยเป็นจำนวนวันละ 332,140 บาท ( สามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่วร้อยยี่สิบบาท) นับจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา (31 ธ.ค.2563)

อ่านข่าว : ติดผนังผิดแบบ! "กมธ.กิจการสภาฯ" สอบพบต้นตอน้ำรั่วเข้าอาคารรัฐสภา

เห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ covid และไม่ใช่เป็นความผิดของผู้ว่าจ้างอีกทั้งหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคและกล่าวเฉพาะเรื่องงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาก่อสร้างจึงเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินดังกล่าวมา ชำระให้ผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการแม้ว่าผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษาบริหารโครงการจะสละสิทธิ์ผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเรียกเงินดังกล่าวเพราะเป็นเหตุให้สภาเสียโอกาสเพื่อนำส่งครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการขอให้ตรวจสอบสีผนังไม้ห้องทำงาน ส.ว.215 ห้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาอีกทั้งผู้ออกแบบได้ทำการโต้แย้งไว้อย่างชัดเจนแล้วจึงขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินให้เป็นไปตามข้อสัญญาโดยเคร่งครัดต่อไปดังนี้

1. มีการประชุม work shop เครื่องสีผนังไม้ห้องทำงานของสสและสวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้ออกแบบได้เห็นชอบแผงไม้ตัวอย่าง

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบแผงไม้ตัวอย่างผู้รับจ้างจะจ้างสร้างห้องตัวอย่างเพื่อให้ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานตรวจสอบซึ่งผู้รับจ้างแจ้งให้ตรวจสอบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในระหว่างสร้างห้องตัวอย่างก่อนตรวจสอบผู้รับจ้างก่อสร้างห้องทำงานสวไปจำนวนมากและแม้จะได้รับการทักท้วงจากผู้ออกแบบยังมีการดำเนินการก่อสร้างต่อไปอีกรวมแล้ว 215 ห้อง

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครั้งที่ 20 /63 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติทั้งห้องทำงานศพจึงขอให้มีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่

4. ขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบว่าผู้รับจ้างทำถูกต้องตามที่กล่าวอ้างซึ่งตรงข้ามกับผู้ออกแบบหรือไม่และใครต้องรับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องตรวจสอบหาผู้กระทำความผิด

5. ขอให้พิจารณาว่าการอนุมัติดังกล่าวว่าจะเป็นสภาประหลาดหรือไม่ เพราะมีห้องทำงานผนังห้องแตกต่างกันอยู่ 215 ห้อง จาก 750 ห้อง

6. ขณะนี้มีการแก้ไขสัญญาจ้างแล้วใช่หรือไม่  ใช่สัญญาข้อใดในการแก้ไข และเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องการแก้ไขสัญญาต้องเป็นประโยชน์ต่อรัฐหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ตรวจสอบว่ามีใครต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวหรือไม่และจากหนังสือฉบับนี้ถือว่าเป็นการแจ้งเพื่อทราบแล้ว