21 ต.ค. วันหยุด “ภาคกลาง” ไม่รวมภาคตะวันออก

21 ต.ค. วันหยุด “ภาคกลาง” ไม่รวมภาคตะวันออก

ไขข้อสงสัย วันหยุด 21 ต.ค.นี้ ให้หยุดเฉพาะ “ภาคกลาง” ไม่รวมภาคตะวันออก อีก 8 จังหวัด ปราจีนบุรี ประกาศแล้ว ไม่หยุด

วันที่พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมนี้ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เพื่อชดเชยประเพณีวันออกพรรษา โดยหลายคนสงสัยว่า วันหยุดภาคกลาง นั้น ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง รวมภาคตะวันออกด้วยหรือไม่

ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือเวียนถึงส่วนราชการ เรื่องวันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคในเดือนตุลาคม 2564

โดยแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลางนั้น หมายถึง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภาคกลาง รวม 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ นอกจาก กรุงเทพมหานคร แล้ว สำหรับ 17 จังหวัด ตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย 

1.นนทบุรี 2.ปทุมธานี 3.นครปฐม 4.สมุทรปราการ 5.ชัยนาท  6.พระนครศรีอยุธยา 7.ลพบุรี 8.สระบุรี 9.สิงห์บุรี 10.อ่างทอง 11.กาญจนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุร 14.ประจวบคีรีขันธ์  15.เพชรบุรี 16.สมุทรสงคราม และ 17.สมุทรสาคร

โดยในหนังสือเวียนดังกล่าว ไม่ได้รวมถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

วันที่ 20 ตุลาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหวัดปราจีนบุรี แจ้งประชาชนว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมนี้ จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ใช่วันหยุดราชการ โดยอ้างอิงหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่แจ้งหน่วยงาน ส่วนราชการในจังหวัด ถึงการกำหนดหนดพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)

21 ต.ค. วันหยุด “ภาคกลาง” ไม่รวมภาคตะวันออก

21 ต.ค. วันหยุด “ภาคกลาง” ไม่รวมภาคตะวันออก

21 ต.ค. วันหยุด “ภาคกลาง” ไม่รวมภาคตะวันออก

21 ต.ค. วันหยุด “ภาคกลาง” ไม่รวมภาคตะวันออก