ครม. รับทราบการขยายเวลาลดเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี

ครม. รับทราบการขยายเวลาลดเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี

ครม. รับทราบการขยายเวลาลดเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี จากเดิมอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ว่า ครม.รับทราบการขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี

โดยลดจากเดิมอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี จนถึงสิ้นปี 2565

 

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงินและส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไปช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างเต็มที่

สำหรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาดังกล่าว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินแล้วว่า ยังมีเงินเพียงพอสำหรับการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 (FIDF 1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยที่ 2 พ.ศ.2545 (FIDF 3) และการชำระคืนหนี้ต้นเงิน FIDF 1 และ FIDF 3 จะแล้วเสร็จภายในปี 2574 เช่นเดิม