โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพล กรณีศาลปกครองคืนความป็นธรรม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพล กรณีศาลปกครองคืนความป็นธรรม

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องแต่งตั้งและพระราชทานยศ ข้าราชการตำรวจระดับชั้นนายพล ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคืนความเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา  เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการรตำรวจ ราย พันตำรวจเอก สมยศ พรหมนิ่ม ตำแหน่ง รองผู้บังคับการปราบปราม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจทางหลวง และพระราชทานยศ พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ชั้นนายพล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 

และราย พันตำรวจเอก ชลิต ปรีชาหาญ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองอุทธรณ์ และพระราชทานยศ พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ และเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น

เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ในคดีที่ พันตำรวจเอก ชลิต ปรีชาหาญ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๕๒ โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิกถอนคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๘๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ข้าราชการ ตำรวจรักษาราชการแทน ให้ พันตำรวจเอก สมยศ พรหมนิ่ม รักษาราชการแทนผู้บังคับการ ตำรวจทางหลวง และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ แต่งตั้ง พันตำรวจเอก สมยศ พรหมนิ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ลำดับที่ ๑๙๖)

ทั้งนี้ ขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้ว และขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และขอ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ดังนี้

 

๑. พันตำรวจเอก ชลิต ปรีชาหาญ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และขอพระราชทานยศ พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 

๒. พันตำรวจเอก สมยศ พรหมนิ่ม รองผู้บังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๕ และขอพระราชทานยศ พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และขอพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลแล้ว

 

บัดนี้ ความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศต ารวจชั้นนายพลตามที่เสนอ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพล กรณีศาลปกครองคืนความป็นธรรม โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพล กรณีศาลปกครองคืนความป็นธรรม