โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 12 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 12 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 12 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล  ความว่า พระบรมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๑๒ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ นาวาเอก อดิศร จารุจินดา เป็น นาวาเอก

๒. ว่าที่ นาวาอากาศโท เฉลย ค่าบรรลือ เป็น นาวาอากาศโท

๓. ว่าที่ นาวาอากาศโท นเรศ วงศ์สมบูรณ์ เป็น นาวาอากาศโท

๔. ว่าที่ นาวาอากาศตรี อิทธิเดช จันทร์ผ่อง เป็น นาวาอากาศตรี

๕. ว่าที่ ร้อยเอก กฤติธัช นิยมไทย เป็น ร้อยเอก

๖. ว่าที่ เรืออากาศเอก อัครินทร์ พูนทวีรวินนท์ เป็น เรืออากาศเอก

๗. ว่าที่ เรืออากาศเอก สมโภชน์ ลมลอย เป็น เรืออากาศเอก

๘. ว่าที่ เรืออากาศเอกหญิง ธันยพร ศราคนี เป็น เรืออากาศเอกหญิง

๙. ว่าที่ ร้อยโท ศักดิ์ชัย แก้วมหา เป็น ร้อยโท

๑๐. ว่าที่ ร้อยโท พัลลภ สุวรรณดี เป็น ร้อยโท

๑๑. ว่าที เรืออากาศโท นำพล แดงถาวร เป็น เรืออากาศโท

๑๒. ว่าที่ เรืออากาศตรี วันชัย แก่นจันทร์ เป็น เรืออากาศตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน