ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2564 ยกเลิกบัญชีคู่สมรส กำหนดให้การกระทำผิดวินัยร้ายแรง - อยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา หรือ ถูกไต่สวนคดีทุจริต เป็นคุณลักษณะต้องห้าม

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไวต์ราชกิจจานุเบกษา แพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564

โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจ อาทิ ข้อ 12 บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องมาคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง

3.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้

4.เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชโองการหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานคืนในภายหลัง

5.เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่า

(ก) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย

(ข) กระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล หรือได้มีคำพิพากษาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีนั้น หรือเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว

(ค) กระทำความผิดและอยู่ระหว่างการไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายในระเบียบนี้มีทั้งหมด 32 บัญชี โดยไม่ปรากฏบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สมรส จากเดิมที่ระบุในระเบียบฉบับเก่า ประกอบด้วย คู่สมรสองคมนตรี , คู่สมรสรัฐมนตรี , คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตำแหน่ง) , คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ , คู่สมรสข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ , คู่สมรสข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ , คู่สมรสข้าราชการตุลาการ , คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คู่สมรสข้าราชการอัยการ และ คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่