“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการเกิดเนื้องอก พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์ มก.ครั้งที่ 4

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการเกิดเนื้องอก พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์  มก.ครั้งที่ 4

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเลคโทรนิคออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก: Oncogenesis พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการเกิดเนื้องอก พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์  มก.ครั้งที่ 4

วันนี้(6ต.ค.64) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเลคโทรนิคออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก Oncogenesis พระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 โดยวันนี้ ทรงบรรยายในหัวข้อ กลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการเกิดเนื้องอก พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์  มก.ครั้งที่ 4

จากการบรรยายตั้งแต่ครั้งแรก เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการการเกิดมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงในเซลล์ ตลอดจนกลไกทางพันธุกรรมและทางชีวเคมีของการเกิดโรคมะเร็ง ในครั้งนี้ ทรงบรรยายถึงการนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาใช้ในการรักษาโรคให้ได้ผลดีขึ้น โดยการพัฒนายาและวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งการค้นพบและเข้าใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุล และระดับเซลล์ที่มากขึ้นเป็นลำดับ สามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัยโรคให้เข้าถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น ในปัจจุบัน มีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และแสดงออกของยีนต่างๆ ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ ทำให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยำมากขึ้น

โอกาสนี้ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงยกตัวอย่าง ความเป็นมาในการพัฒนายา Gleevec ซึ่งถือว่า เป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสำเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะมากของมะเร็ง สำหรับการรักษาโรคมะเร็งในสัตว์ มีหลักการที่ไม่แตกต่างจากการรักษาโรคมะเร็งในคน ทั้งการใช้ยา เคมีบำบัด รังสีรักษา ตลอดจนการผ่าตัด ทั้งนี้ จากสถิติ พบว่า มีสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการเกิดเนื้องอก พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์  มก.ครั้งที่ 4

ในช่วงท้าย กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายถึง การพัฒนาการรักษามะเร็งโดยใช้ยาที่มุ่งเป้าที่ระบบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีน โดยมีการพัฒนายาขึ้นหลายกลุ่ม รวมถึงยาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ โครมาติน ด้วย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ โดยการหาแนวทางการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งต่างๆกันในเซลล์มะเร็ง ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้า ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสัตวแพทย์ในด้านมะเร็งในอนาคต