"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

วันนี้ (28 ก.ย.64) เวลา 11.15 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี  ชเชิญพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพหนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุงไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย กับมอบเงินสงเคราะห์ในการศพ แก่ครอบครัวราษฎรผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และร่องลมมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดตาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านตาก และอำเภอเมืองตาก ทำให้น้ำฝนสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง น้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรและถนนสายพหลโยธินช่วงหลักกิโลเมตร ที่ 522-532 ฝั่งขาล่อง และช่วงหลักกิโลเมตร ที่ 525-526 หน้าโรงเรียนผดุงปัญญาตาก ก่อนถึงสี่แยกทางหลวงตาก ฝั่งขาเข้า ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางขึ้น-ลงไปสู่จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียง

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน สะพาน ได้รับความเสียหายใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง รวม 32 ตำบล 100 หมู่บ้านราษฎรเสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เหลือในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน เร่งระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน กับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันการณ์ พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ต่อไป

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ตาก