“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไทยชุมพล จังหวัดสุโขทัย

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

วันนี้ (28 ก.ย.64) เวลา 08.38 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทยชุมพลอำเภอเมืองสุโขทัย 

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,500 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไทยชุมพล อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ 

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และร่องลมมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำและลุ่มน้ำสาขาต่างๆ มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก ประกอบกับ อ่างเก็บน้ำแม่รำพึง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และอ่างเก็บน้ำแม่มอก ในพื้นที่อำเภอเถิน มีน้ำเก็บเต็มปริมาตรความจุ และล้นอาคารระบายน้ำ ส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำและในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุโขทัย

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 9 อำเภอ 62 ตำบล 330 หมู่บ้าน อาทิ อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 1,500 ครัวเรือน อำเภอคีรีมาศ จำนวน 800 ครัวเรือน อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 300 ครัวเรือน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 300 ครัวเรือน อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 300 ครัวเรือน และอำเภอสวรรคโลก จำนวน 300 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 7,392 ครัวเรือน

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย