"สถาบันอุดมศึกษา" ทั่วประเทศ เตรียมเปิดการเรียนการสอน พ.ย.นี้

"สถาบันอุดมศึกษา" ทั่วประเทศ เตรียมเปิดการเรียนการสอน พ.ย.นี้

อว.แบ่งเป็น 3 ระยะเพื่อความปลอดภัย เปิด "สถาบันอุดมศึกษา" เริ่มพ.ย. นี้ ย้ำทั้ง 3 ระยะ ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ระยะแรก มีผู้มามหาวิทยาลัยไม่เกินร้อยละ 25  ระยะที่ 2 กำหนดเกณฑ์ฉีดวัคซีน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่จริง 

วันนี้ (24 ก.ย.2564) ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา โดยเตรียมเปิดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในเดือน พ.ย.2564 ว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 เริ่มคลี่คลายดีขึ้น รัฐบาลได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้

โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม รวมถึงการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้มีการประเมินร่วมกันกับทางการแพทย์และสาธารณสุข

อ่านข่าว : ปิดเรียน! แต่เด็กติดโควิด19สูงกว่า 7 หมื่น หนุนเปิดเรียน

 

  • เปิดมหาวิทยาลัย ดำเนินการใน 3 ระยะ

ในการเปิดมหาวิทยาลัยครั้งนี้ จะต้องดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เดือน พ.ย.64 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา จำนวนผู้ปฎิบัติงาน  กำหนดไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการปกติ

ระยะที่ 2 เดือน ธ.ค.64 กำหนดจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคคลทั้งหมดที่เข้ามาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนผู้ปฎิบัติงาน ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการปกติ

ระยะที่ 3 เดือน ม.ค. 65 กำหนดจำนวนของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าว รมว.อว.ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนอธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. ผ่านระบบออนไลน์แล้ว พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังสูงสุด โดยต้นเดือน พ.ย.64 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเปิดได้ และอธิการบดีแต่ละพื้นที่สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 

 

  • กำหนดการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม 

เลขานุการ รมว.อว. และ โฆษก อว. กล่าวต่อว่า ส่วนการเข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมกลุ่ม ได้มีการจำแนกตาม

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่เกินกลุ่มละ 50 คน
  • พื้นที่ควบคุม ไม่เกินกลุ่ม 100 คน
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง ไม่เกินกลุ่มละ 200 คน
  • พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่เกินกลุ่มละ 500 คน

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมหรือลดหย่อนเกณฑ์บางอย่างได้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นสำคัญ 

“การตัดสินใจเปิดสถาบันอุดมศึกษา อยู่ที่การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและให้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทั้งแบบออนไซด์และออนไลน์ ส่วนการจัดการเรียนการสอนจะต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ปรับรูปแบบกิจกรรมมุ่งสู่วิถีชีวิตแนวใหม่” ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว