ไหนว่าจะไม่หลอกกัน !!! ดีอีเอสเผยคนร้องเรียนสินค้า "ไม่ตรงปก" รายวัน

ไหนว่าจะไม่หลอกกัน !!! ดีอีเอสเผยคนร้องเรียนสินค้า "ไม่ตรงปก" รายวัน

ดีอีเอสเผยสถิติจากศูนย์รับร้องเรียนปัญหา 1212 ระบุผู้บริโภคออนไลน์ถูกหลอกลวงและถูกโกงจากพ่อค้าแม่ค้าหัวใสแทบทุกวัน ทั้ง ซื้อของแล้วไม่ได้ของสินค้าไม่ตรงปก ถูกหลอกลวงให้กู้เงินออนไลน์ หรือแม้แต่แชร์ลูกโซ่ เตือนอย่าปล่อยผ่านขอแจ้งเข้ามาพร้อมประสานดำเนินคดี

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึง ซื้อ-ขายสินค้า บริการ และสั่งอาหาร                 ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมา เราจะมักพบเห็นข่าว ผู้บริโภคออนไลน์ถูกหลอกลวงและถูกโกงจากพ่อค้าแม่ค้าหัวใสแทบทุกวัน ทั้ง ซื้อของแล้วไม่ได้ของสินค้าไม่ตรงปก ถูกหลอกลวงให้กู้เงินออนไลน์ หรือแม้แต่แชร์ลูกโซ่ จนส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตอย่างคาดไม่ถึง 
    ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (Online Complaint Center หรือ 1212 occ) ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พบ ผู้บริโภคออนไลน์แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 OCC ทั้งหมด 28,393 ครั้ง สูงสุดเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ถึง 62.59 % รองลงมาคือ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 27.06 % และหากลงรายละเอียดของปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้ 45% รองลงมาคือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณา 29% และนอกจากนี้ จะเป็นปัญหาได้รับสินค้าล่าช้า สินค้าเสียหาย 

ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ อย่างมั่นคงปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียบสากล จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประชาชน

โดยเฉพาะผู้ตกเป็นเหยื่อปัญหาการซื้อขายของออนไลน์ รวมถึงปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเยียวยาและได้รับความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด จึงมอบนโยบายให้ ETDA โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 occ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองโดยเร็วที่สุด เกิดการสร้างระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยการบูรณาการสร้างความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองดูแลผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน

 ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และล่าสุดได้ผสานความร่วมมือกับ 2 หน่วยงานสำคัญ อย่าง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) สู่การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เชิงรุก ผ่านความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในมิติต่างๆ 
    ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือปัญหา หรือขอคำปรึกษาเข้ามาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 occ ของ ETDA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามช่องทางติดต่อต่างๆ ถึง 4 ช่องทาง คือ 1) สายด่วนโทร.1212  2) อีเมล [email protected] 3) เว็บไซต์ https://www.1212occ.com 4) เฟซบุ๊ก "ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC https://www.facebook.com/1212OCC  (คุยที่แชทบอท m.me/1212OCC) จากนั้นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จะทำการประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีมากที่สุด