ข่าวในพระราชสำนัก

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้งานกาชาดออนไลน์ 2563

“กรมสมเด็จพระเทพฯ ” พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ในโอกาสจะเกษียณอายุราชการและถวายรายได้จากการออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ วังสระปทุม

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้งานกาชาดออนไลน์ 2563

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะบริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมคู่สมรส เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 และเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา พร้อมทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของต่าง ๆ 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้งานกาชาดออนไลน์ 2563

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้งานกาชาดออนไลน์ 2563

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้งานกาชาดออนไลน์ 2563