‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ กรมสมเด็จพระเทพ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติประจำปี 2563 เฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดซูเกียรติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ดังนี้ 

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

- สาขาทัศนศิลป์ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

- สาขาทัศนศิลป์ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

- สาขาทัศนศิลป์ นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

- สาขาทัศนศิลป์ นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

- สาขาวรรณศิลป์ นายเอนก นาวิกมูล 

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563 - สาขาวรรณศิลป์ นางสาวอรสม สุทธิสาคร

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

- สาขาศิลปะการแสดง นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563 - สาขาศิลปะการแสดง นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฎศิลป์ - โขน) 

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563 - สาขาศิลปะการแสดง นายปี๊บ - คงลายทอง (ดนตรีไทย)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563 - สาขาศิลปะการแสดง นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563

- สาขาศิลปะการแสดง นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 2563 - สาขาศิลปะการแสดง นายปง อัศวินิกุล ผู้กำกับระบบเสียง- สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย