อบรมครู พร้อมรับ 'หลักสูตรฐานสมรรถนะ' ปี 65

อบรมครู พร้อมรับ 'หลักสูตรฐานสมรรถนะ' ปี 65

สถ. เตรียมพร้อมรับ 'หลักสูตรฐานสมรรถนะ' ปี 2565 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนStarfish Education เสิร์ฟความรู้ให้ครูแบบจัดเต็ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)” ผ่านระบบออนไลน์ ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1)เทคนิคการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ 2)เพิ่มทักษะการตั้งคำถาม และประเมินผลในชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชั่น และ 3)สอนอย่างไร...ให้เป็น Active Learning ?

โดยใช้เวลาในการอบรมสองวันมีผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 377 คน ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนำร่อง ฯ จำนวน 17 โรงเรียน จำนวน 60 คน ผู้แทนจากกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 135 คน และครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนสอน 8 กลุ่มสาระ

163074201080

เป็นคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) จำนวน 143 คน และผู้แทนศึกษานิเทศก์ จำนวน 39 คน

  • ช่วยเสริมครูไทยพร้อม 'หลักสูตรฐานสมรรถนะ'

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education  กล่าวว่า หัวข้อการอบรมในครั้งนี้ เป็นเรื่องการให้เทคนิคคุณครู เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนต่อได้ อย่างเนื้อหาของ

วันแรก เป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะการตั้งคำถาม และการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์โดยการใช้แอปพลิเคชั่น Mentimeter เป็นตัวช่วยให้นักเรียนกล้าตอบคำถาม และกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น

การประเมินผู้เรียน Starfish Class เป็นตัวช่วยคุณครูในการประเมินทักษะและสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนตามสภาพจริง ไม่เน้นผลชี้วัดเป็นตัวคะแนน แต่เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

163074203051

วันที่สอง เป็นการให้เทคนิคคุณครูไปจัดการสอนแบบ Active Learning ด้วยการสร้างสื่อและ Learning Box ซึ่ง Learning Box คือกล่องการเรียนรู้ ด้านในกล่องจะประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงวัย และ Booklet ที่เน้นให้นักเรียนฝึกวางแผน ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหา และสะท้อนผล

ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่า การสอนแบบ Learning box จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญตามทิศทางการปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะ และเป็นการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ในยุคโควิด-19 จากการอบรมทั้ง 2 วัน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความตั้งใจ มีส่วนร่วมในการอบรมและให้ความร่วมมือในการตอบคำถามกับวิทยากรเป็นอย่างดี

163074204725

  • เน้นการเรียนรู้หลากหลายตอบโจทย์ผู้เรียน 

ทั้งนี้ เสียงสะท้อนของผู้เรียนในหัวข้อ ‘เพิ่มทักษะการตั้งคำถาม และประเมินผลในชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชั่น บอกว่าได้เรียนรู้ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและการใช้เครื่องมือ Mentimeter ในการเปิดโอกาสกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อยากหลากหลาย

ส่วนในหัวข้อ ‘สอนอย่างไร...ให้เป็น Active Learning?’ สะท้อนว่า สามารถนำไปออกแบบกิจกรรมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ออนแฮนด์อยู่ที่บ้าน และได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อไปปรับใช้กับนักเรียน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆค่ะ

163074206993

ทั้งนี้ หากผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา   ที่สนใจในเรื่องการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพครู Starfish Academy เครื่องมือการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (Starfish Class) และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรีที่ Starfish Labz