น้ำป่าทะลัก! เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านเดือดร้อนหลายพื้นที่

น้ำป่าทะลัก! เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านเดือดร้อนหลายพื้นที่

อุทกภัย น้ำป่าทะลัก! เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านเดือดร้อนหลายพื้นที่


วันนี้ เวลา 10.30 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 26 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 32 หลัง ถนนเสียหาย 1 แห่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เกิดอุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 26 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 32 หลัง
ถนนเสียหาย 1 แห่ง ดังนี้

เชียงราย เกิดอุทกภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย (ตำบลโป่งงาม) อำเภอแม่ฟ้าหลวง (ตำบลเทอดไทย ตำบลแม่ฟ้าหลวง และตำบลแม่สลองนอก) และอำเภอเชียงของ (ตำบลเวียง) รวม 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน

เชียงใหม่ เกิดอุทกภัย ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง (ตำบลป่งน้ำร้อน ตำบลเวียง) และอำเภอแม่อาย (ตำบลท่าตอน ตำบลแม่สาว และตำบลแม่นาวาง) รวม 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน

แม่ฮ่องสอน เกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง