ก.ล.ต.สั่งพักงาน'ภควรรธน สุพันธวงศ์'6เดือนฐานแสวงหาประโยชน์จากนักลงทุน

ก.ล.ต.สั่งพักงาน'ภควรรธน สุพันธวงศ์'6เดือนฐานแสวงหาประโยชน์จากนักลงทุน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน "ภควรรธน สุพันธวงศ์" 6 เดือน กรณีแสวงประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ ขณะกระทำผิดสังกัด บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) มีผลตั้งแต่20 ก.ค.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า เมื่อเดือนพ.ย.2560 นายภควรรธน ชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยอ้างว่าหุ้นดังกล่าวจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนธ.ค. 2561 ลูกค้าจึงตกลงซื้อและชำระค่าหุ้นโดยโอนเงินเข้าบัญชีของนายภควรรธน จำนวน 400,000 บาท และนายภควรรธนได้นำใบหุ้นมามอบให้ลูกค้า ต่อมาหุ้นดังกล่าวก็ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนและไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวอ้าง โดยนายภควรรธนได้รับเงินส่วนต่างค่าหุ้นจากการนำหุ้นดังกล่าวมาเสนอขายต่อลูกค้า เป็นเงิน 200,000 บาท

การกระทำของนายภควรรธนเป็นการแสวงประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการชักชวนซื้อหุ้น IPO โดยให้ตรวจสอบก่อนว่าหุ้นที่ได้รับการชักชวนนั้น มีการยื่นขอเสนอขายกับ ก.ล.ต. หรือเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และไม่ควรโอนเงินค่าซื้อหุ้นเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน เพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตและอาจสูญเสียเงินจำนวนมากได้ ในกรณีการโอนเงินค่าซื้อหุ้น ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้แนะนำการลงทุน ต้องไม่ใช้หน้าที่แสวงหาประโยชน์จากลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะยินยอมหรือไม่


*ข้อ 23(1) เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

**ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง