'ศาสนสถาน' 10,484 แห่งผ่านเกณฑ์ประเมิน 'Thai Stop COVID Plus'

'ศาสนสถาน' 10,484 แห่งผ่านเกณฑ์ประเมิน 'Thai Stop COVID Plus'

​กรมอนามัย เผยมี 'ศาสนสถาน'ประเมินตนเองผ่าน'Thai Stop COVID Plus' 10,484 แห่ง จาก 12,198 แห่งที่เข้าร่วมประเมิน ไม่ผ่าน เกณฑ์ 1,714 แห่ง พร้อมย้ำ 'ศาสนสถาน'ต้องปฏิบัติตามมาตรการสธ.อย่างเคร่งครัด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 'โควิด-19' สถานประกอบการประเภท 'ศาสนสถาน' ได้แก่ วัด โบสถ์ มัสยิดและสถานที่ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนายังต้องคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มี 'ศาสนสถาน' ได้ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม  'Thai Stop COVID Plus' จำนวนทั้งสิ้น 12,198 แห่ง โดยประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 10,484 แห่ง และประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1,714 แห่ง

เกณฑ์ที่ศาสนสถานดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ 3 อันดับแรก คือ

1) กำหนดเส้นทางเข้า–ออก 'ศาสนสถาน'ให้ชัดเจน และการลงทะเบียน ร้อยละ 10.94

2) ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ร้อยละ 5.83 

3) มีการคัดกรองผู้เข้ามาในศาสนสถานทุกคน และไม่อนุญาตให้ผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัดหรือมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา เข้ามาภายในบริเวณศาสนสถาน ร้อยละ 3.56

  • ขอความร่วมมือ 'ศาสนสถาน' ไม่ผ่านประเมินเร่งปรับปรุง

ขอให้'ศาสนสถาน' ที่ยังไม่ผ่านการประเมินได้ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่ต้องดำเนินการดังกล่าว เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในศาสนสถาน ทุกแห่ง และสำหรับ'ศาสนสถาน' ที่ผ่านการประเมินแล้วนั้น ยังคงต้องคำนึงถึงสถานการณ์การระบาดในพื้นที่และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่กำหนดให้ปฏิบัติด้วย

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า 'กรมอนามัย' ยังคงขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆ ได้ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม 'Thai Stop COVID Plus' ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้

1) มีการคัดกรอง ผู้เข้ามาในศาสนสถานทุกคน และไม่อนุญาตให้ผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด หรือมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา เข้ามาภายในบริเวณ'ศาสนสถาน'

2) ให้ประชาชนที่มารับบริการ และผู้ให้บริการแผนกต่าง ๆ ในศาสนสถานทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติศาสนพิธี/ปฏิบัติธรรม

3) ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง

4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ และเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

5) ควบคุมจำนวน ผู้มาประกอบพิธีไม่ให้แออัด กำหนดจุดระยะห่าง 1-2 เมตร

  • ย้ำหากติดเชื้อใน 'ศาสนสถาน' ต้องงดกิจกรรมทุกชนิด

6) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

7) จัดให้มีถังขยะเพียงพอ และมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง เป็นประจำทุกวัน

8) กำหนดเส้นทางเข้า–ออก 'ศาสนสถาน' ให้ชัดเจน และการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”และประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”

9) มีช่องทางการทำบุญออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง ในการสัมผัสสิ่งของและลดผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

10) มีนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคโควิด-19

11) มีแผนป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อรองรับกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อและมีการ ซักซ้อมแผน

ทั้งนี้ หากพบผู้ติดเชื้อในวัด ศาสนสถาน ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ให้งดกิจกรรมทางศาสนาและ ปิดสถานที่ตามเจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิด ประตู ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ