'ประชาธิปัตย์' เห็นชอบ 2 พรก.เข้าสภาฯ เตรียมส่ง 6 ชื่อนั่งกรรมาธิการงบปี 65

'ประชาธิปัตย์' เห็นชอบ 2 พรก.เข้าสภาฯ เตรียมส่ง 6 ชื่อนั่งกรรมาธิการงบปี 65

"ราเมศ" เผย ผลประชุม ส.ส.ประชาธิปัตย์ เห็นชอบ 2 พรก.เข้าสภาฯ เตรียมส่ง 6 ชื่อนั่งกรรมาธิการงบปี 65

วันที่ 27 .. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ..ของพรรคเมื่อวันที่ 26 ..ว่า นายองอาจคล้ามไพบูลย์ ประธาน ..ได้เป็นประธานในที่ประชุม มีการพิจารณาถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 27 .. โดยในส่วนพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ..2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว ที่ประชุมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนมากขึ้น และจะมี ..ได้อภิปรายเพื่อเสนอแนะในมาตรการอื่นๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นไปอย่างเป็นระบบที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยมี นายเกียรติ สิทธีอมร ..บัญชีรายชื่อ นำทีมในการอภิปราย

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ส่วนของพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าจะเป็นพระราชกำหนดที่รัฐจะดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านต่างๆเพื่อบรรเทาผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องมีมาตรการทางการเงินเพื่อสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง ..ของพรรคได้ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดในชั้นกรรมาธิการ มี ..มีความประสงค์อภิปรายหลายคน เช่น นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายเกียรติ สิทธีอมรนายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นต้น

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ..2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง โดยพรรคจะได้เวลาในการอภิปราย 138 นาที โดยมี ..แจ้งความประสงค์อภิปรายหลายคน อาทิ นายชินวรณ์บุณยเกียรติ นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายเกียรติ สิทธีอมร นำทีม ..รวม 13 คน ในการอภิปราย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือกบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณ ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน 5 คน และในสัดส่วนรัฐมนตรี 1 คนรวม 6 คน ประกอบด้วย นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา และนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์