'มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา' มอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ. กลาง ช่วงโควิด-19

'มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา' มอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ. กลาง ช่วงโควิด-19

"มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา" ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องจำนวน 50 กล่อง มอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19"

162183623837

วันนี้ (24 พ.ค.64) เพจมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เผยแพร่ภาพและข้อความว่า มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องจำนวน 50 กล่อง มอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน โดยมี พันธ์ภิรมย์ ใบหยก เป็นผู้แทนจากโรงพยาบาลกลางรับมอบ ณ วังรื่นฤดี รายการอาหารที่ประกอบปรุงนี้ คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย โดยมูลนิธิฯ จะจัดส่งให้กับโรงพยาบาลกลางในทุกวันจันทร์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 

162183623858

162183623879

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2522 โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสืบสานพระปณิธาน ตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

หนึ่งในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ คือ สนับสนุน หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กร สาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านวัตถุและการศึกษา เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนา ถาวรสืบตลอดไป บำรุงโรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ต่างๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ทุนแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีและให้ทุนเพื่อศึกษาวิจัยในวิทยาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

162183623842

162183624872

162183624713

162183623973

162183624795