ประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงาน 3 สัญชาติ ย้ำต้องถูกกฏหมายเท่านั้น

ประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงาน 3 สัญชาติ ย้ำต้องถูกกฏหมายเท่านั้น

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน พร้อมทั้งจ่ายเงินสมทบ รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี

วันนี้ (23 พ.ค. 64) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการจัดระบบการบริหารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศด้านแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา หากจะได้สวัสดิการและความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และมีเอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสาร แสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

ต้องแจ้งขึ้นทะเบียน การเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537และเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ จะยกเว้นไม่ขึ้นทะเบียน กรณีเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย

กรณีลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล กรณีลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจ้างทำนั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย กรณีเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่ หรือการค้าแผงลอย กรณีเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

สำหรับอัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กำหนดให้ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 จากค่าจ้างรายเดือน ซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน กำหนดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และได้นำส่งเงินสมทบจะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม มีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ยังได้รับความดูแลจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเท่าเทียมกัน มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th