ราชกิจจาฯ ประกาศกยศ. เพิ่มเติมหลักสูตร หลักเกณฑ์กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

ราชกิจจาฯ ประกาศกยศ. เพิ่มเติมหลักสูตร หลักเกณฑ์กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คกก. กยศ. กำหนดลักษณะเงินกู้ ขอบเขตการให้เงิน ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้น และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมฯ ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2)

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (5) และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)”

ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรในบัญชีแนบท้ายตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินงานกองทุน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ในวันเดียวกันนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (5) และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)”

ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในบัญชี 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 2 (1) รายละเอียดเป็นไปตามบัญชี 1 แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินงานกองทุน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา