ดีบุก เมตริกตันละ 834,580.00 บาท ทองคำ กรัมละ 1,711.19 บาท

ดีบุก เมตริกตันละ 834,580.00 บาท ทองคำ	กรัมละ 1,711.19 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30  มีนาคม 2564

  •            ประกาศราคาแร่

                                               (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                   เมตริกตันละ      834,580.00

2.ทองคำ                กรัมละ                1,711.19

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 30 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่           

161709694649