ครม.เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ

1.การยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2.การอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ

3.การผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ เช่น การพัฒากลไกการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้โปร่งใสมากขึ้น

และ 4.การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ทั้งนี้ แผนนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาพัฒฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีกรอบวงเงินที่จะใช้ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 6504.69 ล้านบาท