ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 21)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 21)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 21) เช็คที่นี่!

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 22-28 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ  ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  11,813.33 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,781.50 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   11,314.42 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,570.54 บาท

สำหรับ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 21 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                   ตันละ  2,186.67 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  218.50 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
  • ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  429.46 บาท

ลงชื่อนายวัฒนศักย์ เสือเอื่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

161701832368

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์