'สุวัฒน์' เซ็นคำสั่ง ตำรวจ 3.2 หมื่นนาย ฝึกทบทวนยุทธวิธีสกัดม็อบ ตามแบบฉบับยูเอ็น

'สุวัฒน์' เซ็นคำสั่ง ตำรวจ 3.2 หมื่นนาย ฝึกทบทวนยุทธวิธีสกัดม็อบ ตามแบบฉบับยูเอ็น

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 211 กองร้อย กว่า 32,705 นาย ฝึกอบรมทบทวนควบคุมฝูงชน ตามแบบฉบับสหประชาติ UN ประจำปี2564

วันนี้ (23 มีนาคม 2564) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีหนังสือสั่งการลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึง ผบช.น. , ภ.1-9 , สยศ.ตร. , ก. , ตชด. และ สงป. เรื่องการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ใจความว่า ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 19 วรรคท้าย บัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ และต้องแต่งเครื่องแบบฯ เพื่อแสดงตน และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนด นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้หน่วยระดับ บก./ภ.จว. จัดการฝึกทบทวนกองร้อย คฝ. ทุกกองร้อยจำนวน 1 วัน (7 ชั่วโมง) โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน เมษายน 2564 ดังนี้

1.1 การฝึกให้เน้นแบบ UN

1.2 ฝึกการจับกุมที่มีประสิทธิภาพ

1.3 ฝึกการเคลื่อนที่ให้อ่อนตัวตามสถานการณ์

1.4 ให้สรุปรายงานการฝึกทบทวนเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้ ตร. ทราบ ภายใน 7 วัน

หนังสือสั่งการ ยังระบุอีกว่า ให้ สน./สภ. จัดการฝึกในระดับหมวดประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์ โดยให้ทำตารางการฝึกเป็นประจำรอบเดือน , ให้หน่วยระดับ บก./ภ.จว. จัดการฝึกประกอบกำลังเป็นกองร้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สำหรับกำลังพลที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้ บช.น. จำนวน 23 กองร้อย 3,565 นาย , ภ.1 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.2 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย, ภ.3 จำนวน 25 กองร้อย 3,875 นาย, ภ.4 จำนวน 30 กองร้อย 4,650 นาย, ภ.5 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.6 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย, ภ.7 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.8 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.9 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย, บก.ตชด. จำนวน 17 กองร้อย 2,635 นาย, กก.ตชด. 43 จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย, บก.สอ.บช.ตชด.(ชาย) จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย , บก.สอ.บช.ตชด.(หญิง) จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย , บช.ก. จำนวน 2 กองร้อย 310 นาย รวมทั้งสิ้น 211 กองร้อย 32,705 นาย