'สถานประกอบการ'ลงทะเบียนผ่าน' Thai Stop COVID Plus'ป้องโควิด-19

'สถานประกอบการ'ลงทะเบียนผ่าน' Thai Stop COVID Plus'ป้องโควิด-19

กรมอนามัย ย้ำ "สถานประกอบการ" ทุกแห่ง ยกการ์ดสูง คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม " Thai Stop COVID Plus"

  • ยอด"สถานประกอบการ"ลงทะเบียน"Thai Stop COVID Plus"

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของ "สถานประกอบกิจการ" การผ่านแพลตฟอร์ม "Thai Stop COVID Plus" ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 8 มีนาคม 2564 มีจำนวนสถานประกอบกิจการ สถานบริการขเข้ามาประเมินรับรองตนเอง ซึ่งยกเว้นข้อมูลสถานศึกษาและสถานพัฒนา "เด็กปฐมวัย" มีจำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ84.40 และไม่ได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 15.60  

โดย "สถานประกอบ" ที่เข้ามาประเมินรับรองตนเองสูงสุด ได้แก่ 1) ร้านค้าปลีก ค้าส่ง เข้ามาประเมินรับรองตนเองจำนวน 5,575 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 94.67 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ ไม่จัดให้มีการ "ลงทะเบียน" ก่อนเข้าและออกสถานที่ ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาใน "สถานประกอบการ"และไม่มีการควบคุมจำนวนลูกค้ามิให้แออัด

  • ย้ำ "สถานประกอบการ" แต่ละประเภท ต้องลงทะเบียน

2)ร้านอาหาร   เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 5,473 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อร้อยละ 75.19 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ ไม่จัดให้มีการ "ลงทะเบียน" ก่อนเข้าและออกสถานที่ ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาใน"สถานประกอบการ" (ลูกค้า ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ) ก่อนเข้าสถานที่ และห้ามผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด เข้าภายในบริเวณสถานประกอบการ รวมทั้ง ไม่จัดให้มีอุปกรณ์ในการตัก/หยิบจับอาหารไว้สำหรับผู้ขาย และลูกค้า (กรณีบริการอาหารด้วยตัวเอง)

3) ศาสนสถาน เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 4,524 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 80.22 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ ไม่มีการกำหนดเส้นทางเข้าออก ศาสนสถานให้ชัดเจน และไม่จัดให้มีการ "ลงทะเบียน" ก่อนเข้าและออกจากศาสนสถาน ไม่มีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในศาสนสถาน

4) ตลาด เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 1,086 แห่ง ร้อยละ 76.80 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิไม่จัดให้มีการ "ลงทะเบียน" ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ไม่มีการควบคุมจำนวนลูกค้า และการเว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งไม่จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี

  • คุมเข้ม "สถานประกอบการ" ป้องกันโควิด-19

ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มวัย ยังคงต้องคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ รวมทั้งประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะแหล่งชุมชนหนาแน่นหรือ           มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าตลาด เป็นต้น"นพ.สุวรรณชัย กล่าว

รวมทั้งประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรอยู่เสมอ