เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง 'เทศบาล' 28 มี.ค. มี 2 สีกา 2ใบ

เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง 'เทศบาล' 28 มี.ค. มี 2 สีกา 2ใบ

"กกต." เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง "เทศบาล" 2 ใบ 2 สี กาได้ไม่เกิน 6 เบอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มี..2564 ล่าสุด กกต.ได้เปิดเผยภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 2 ใบที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.. ดังนี้

ใบแรกเป็นภาพบัตรเลือกตั้ง "สีม่วง" ซึ่งเป็นบัตรเลือกนายกเทศมนตรี

ใบที่สองเป็นภาพบัตรเลือกตั้ง "สีชมพู" ซึ่งเป็นบัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

ทั้งนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น โดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข ส่วนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกได้ 1 หมายเลข แต่หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครคนใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง "ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด"

ขณะที่ขั้นตอนการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.. เมื่อถึงเวลา 08.00 . ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะกล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว โดยมีขั้นตอนการลงคะแนน ประกอบด้วย

1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง

2.ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ

3.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้ว

4.เข้าคูหาลงคะแนนแล้วทำเครื่องหมายกากบาท (x)

5.บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี(สีม่วง) เลือกผู้สมัครได้จำนวน 1 หมายเลข

6.บัตรเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล(สีชมพู) เลือกผู้สมัครได้จำนวน 6 หมายเลข

7. หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย

8.หย่อนบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง

161525607064