เช็คด่วน!!"พืชและสัตว์ 80 ชนิด"สธ.ประกาศไม่ควรใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

เช็คด่วน!!"พืชและสัตว์ 80 ชนิด"สธ.ประกาศไม่ควรใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

รมว.สธ.ลงนามประกาศเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร จำนวน 80 ชนิด รวมถึงกัญชาและกัญชงร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424 ) พ.ศ.2564  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิด ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


161432429298

ทั้งนี้ สำหรับจำนวนพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ในประกาศดังกล่าวมีทั้งหมด 80 ชนิด อาทิ 

กัญชา (Cannabis) ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ
เท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน
ร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

161432429276

กัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp) ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol,CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol,THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

(ง) เมล็ดกัญชง (Hemp seed) น้ำมันจากเมล็ดกัญชง(Hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง
(Hemp seed extract)

(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

อย่างไรก็ตาม สามารถดูรายละเอียดทั้ง 80 ชนิด เพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/045/T_0032.PDFT_0032.PDF