‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ’ ทรงเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564

‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ’ ทรงเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564

161425868234 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร 2 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (25 ก.พ.64)เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุม กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร 2 ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ในการนี้ ทรงดำเนินการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงรับฟังการถวายรายงานการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564-2565 รายงานการเงิน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของสำนักกิจกรรมพิเศษ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดใหม่ เป็นต้น  

ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้น้อมนำพระปณิธานฯ ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ดังเช่น โครงการทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้จัดสรรบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินทำกิน ตลอดจนฝึกอบรมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 

ปัจจุบัน หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรอินทรีย์ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ไพล เป็นต้น ให้แก่ โรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ฯลฯ นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

161425880366

161425867657